سرویس خواب اضافه

مسافرین محترم برای هر اتاق تنها امکان اضافه کردن یک سرویس خواب اضافی به صورت تشک وجود دارد.